Histopatologija

„Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koje osvetljava naš put kroz život i vodi nas u budućnost punu večne slave.”
Mihajlo Pupin

Histopatološka analiza igra ogromnu ulogu u dijagnosticiranju malignih bolesti budući da se 70% bolesti dijagnosticiraju mikroskopski.

U našoj ponudi se nalazi kompletan program opreme i potrošnog materijala za histopatološke laboratorije, počevši od standardnih H&E bojenja, preko specijalnih bojenja, imunohistohemije i mikrotoma do najsavremenijih metoda molekularne dijagnostike.

Naši partneri su:

  • Leica Microsystems (mikroskopi i oprema za pripremu uzoraka za mikroskopiranje);
  • Biocartis (molekularna dijagnostika na bazi real time PCR aparata);
  • Agilent-DAKO (dijagnostički reagensi i oprema za imunocitohemiju);
  • Milestone Medical (oprema za obradu tkiva i pripremu uzoraka za mikroskopiranje)
  • Bio-Optica (kitovi za specijalna bojenja);
  • Citotest (predmetna i pokrovna stakla za mikroskopiju, kao i potrošni materijal i oprema za histopatologiju;
  • MYR (Španija)